Støtteforeningens bestyrelse

Bestyrelsen
Støtteforeningens arbejde ledes af en bestyrelse der vælges på den årlige generalforsamling.
Det bestræbes, at bestyrelsen består af 7 personer. Bestyrelsen er derfor bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, der skal godkendes på næste generalforsamling.
Medlemmer skal vælges, så bestyrelsen dækker hele området, svarende til det tidligere Sønderjyllands Amt.
Valg
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og kan genvælges. 3 medlemmer vælges i ulige år, 4 medlemmer vælges i lige år.
Suppleanter, revisor samt revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen.
Konstitution
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Herefter vælges ved afstemning blandt medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. l tilfælde af stemmelighed afgør formandens- i vedkommendes fravær den fungerende formand- stemmeudslaget.
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

Formand
Leif Erbs Rasmussen
tlf. 7172 3849
mail: humle4a@mail.tele.dk
mail: formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
Næstformand & Sekretær
Nina Birch Jensen
tlf. 5370 0641
mail: ninabirchj@gmail.com
Kasserer
Else Petersen
tlf. 5122 6912
mail: kasserer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
Bestyrelsesmedlem
Michael Mouritzen
tlf. 2361 8039
mail: mouritzen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem
Gitte Elmelund Mørch
tlf. 2127 8602
mail: gitte@elmelund-morch.dk
Bestyrelsesmedlem
Susan Rehfeldt
tlf. 2530 5960
mail: rehfeldtsusan2@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Rasmus Hejsel
tlf. 2936 4639
mail: Hejsel@pc.dk
Suppleant
Jens Laurids Andersen
tlf. 2575 9455
mail: ajenslaurids@gmail.com
Suppleant
Laila Steenfat
tlf. 4034 2909
mail: laila.steenfat@gmail.dk