Generalforsamling

Afholdelse af Generalforsamling
Den årlige generalforsamling skulle afholdes den 23. marts 2020 kl. 17.00, på HospiceSønderjylland, men er midlertidigt udsat pga. risiko for smittespredning af COVID-19.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

hammer_generalforsamling

Indkaldelse
Medlemmerne indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for den af loven fastsatte grænse. Generalforsamlingen ledes af en, af forsamlingen valgt, dirigent.

Dagsorden

Dagsorden til ordinære generalforsamlingen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab til godkendelse
  1. Budget til orientering
  2. Fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Valg
Personvalg sker ved skriftlig afstemning.
Øvrige afgørelser sker ligeledes ved skriftlig afstemning, såfremt flertallet af de fremmødte medlemmer ønsker det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen, kræves personlig tilstedeværelse.
Ved afstemninger gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. §7 og §8.
Forslag til behandling
Forslag der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der tilkommer hvert medlem en stemme. De i § 2 nævnte virksomheder, foreninger og institutioner m.v. har hver kun én stemme. Ægtepar/samboende der betaler kontingent som sådan har 2 stemmer.