Generalforsamling

Afholdelse af Generalforsamling
Den årlige Generalforsamling skal afholdes hvert år senest ved udgangen af Marts måned, og Generalforsamlingen 2023 er netop blevet afviklet den 28. Marts 2023, og den efterfølgende konstituering forløb uden problemer.

Bestyrelsen er bemandet med 7 personer + 2 suppleander.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.

Indkaldelse
Medlemmerne indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for den af loven fastsatte grænse. Generalforsamlingen ledes af en, af forsamlingen valgt, dirigent.

Dagsorden

Dagsorden til ordinære generalforsamlingen skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab til godkendelse
  1. Budget til orientering
  2. Fastsættelse af kontingent
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Valg af revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Valg
Personvalg sker ved skriftlig afstemning.
Øvrige afgørelser sker ligeledes ved skriftlig afstemning, såfremt flertallet af de fremmødte medlemmer ønsker det.
For at afgive stemme på generalforsamlingen, kræves personlig tilstedeværelse.
Ved afstemninger gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. §7 og §8.
Forslag til behandling
Forslag der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der tilkommer hvert medlem en stemme. De i § 2 nævnte virksomheder, foreninger og institutioner m.v. har hver kun én stemme. Ægtepar/samboende der betaler kontingent som sådan har 2 stemmer.