Regler for brug og behandling af personoplysninger

Den 25. maj 2018 erstattedes persondataloven med den nye persondataforordning, som er en samkøring af love om persondata på tværs af EU (General Data Protection Regulation – GDPR).
Generelt skal opmærksomheden henledes på følgende områder:
– Nye pligter til de, der håndterer persondata.
– Bedre og skærpede håndhævelsesmuligheder fra myndighederne.
– Der skal laves interne procedurer og retningslinjer vedrørende datasikkerhed.
– Skærpede betingelser ved samtykke til at blive registreret.
– Personer får en ret til at blive fjernet fra registre.

Støtteforeningen for HospiceSønderjylland indsamler en række personlige oplysninger om medlemmerne, som er nødvendige for opkrævning af kontingent og udsendelse af informationer fra foreningen m.v.
Vi behandler alene det enkelte medlems personoplysninger til brug for ovenstående formål. Oplysninger om medlemmet videresælges ikke til andre, ligesom de ikke udleveres til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Støtteforeningen for HospiceSønderjyllands dataansvarlighed

Støtteforeningens kasserer er ansvarlig for, at behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra medlemmerne, varetages i overensstemmelse med lovgivningen.
Støtteforeningen kan kontaktes på følgende måde:
Støtteforeningen for HospiceSønderjylland
Ribe Landevej 130
6100 Haderslev
E-mail kasserer: kasserer@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

Indsamling af data
Ved indmeldelse i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland registreres følgende:
• Fulde navn
• Bopælsadresse
• Telefonnummer (hvis oplyst)
• E-mailadresse (hvis oplyst)
I de år hvor foreningen modtager over 101 gaver på beløb af mindst kr. 200,- fra medlemmerne, kan den blive godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver, der skal indberettes til Skat.
For at kunne foretage en sådan indberetning til Skat er foreningen nødt til at indsamle oplysning om medlemmets cpr-nummer.

Anvendelse af data
Navn og adresse anvendes ved opkrævning af kontingent samt ved udsendelse af medlemsbladet, HospiceNyt, og nyhedsbreve.
E-mailadresser anvendes ved udsendelse af medlemsbladet, HospiceNyt og nyhedsbreve, til de medlemmer, der ønsker at modtage materiale elektronisk.
Cpr-nummer anvendes til at indberette det enkelte medlem ved fradragsberettigede gaver til Skat for at vedkommende kan få fradrag på selvangivelsen for gaver på mindst kr. 200,- .

Retningslinjer for offentliggørelse af billeder
Situationsbilleder taget i det offentlige rum kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondataloven § 6, stk. 1. nr. 7. I modsætning hertil skal samtykke indhentes ved portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer.
Opbevaring af medlemsoplysninger
Oplysningerne er registreret i et IT-system, der består af kombineret forenings- og regnskabsmodul (Winkas), der er et anerkendt foreningssystem sikret med adgangskontrol.
Oplysningerne bevares kun så længe de er relevante for medlemskabet af Støtteforeningen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til behandlingen af de oplysninger, der er registreret om dig. For at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte Støtteforeningen.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få fuld indsigt i alle oplysninger, som er registreret om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få fejlagtige / urigtige oplysninger om dig korrigeret.
Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, som du ikke længere ønsker registreret, også inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for-svares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Støtteforeningens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynet findes på www.datatilsynet.dk

Den til enhver tid gældende privatpolitik vil løbende blive revideret i det omfang, der sker ændringer og være tilgængelig på vores hjemmeside: 

www.stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk

 

Privatlivspolitik pr. 3. september 2018