Vedtægter

paragraf

§ 1. Navn og formål
Foreningens navn er “Støtteforeningen for HospiceSønderjylland”. Foreningens formål er: at udbrede kendskabet til idegrundlaget bag HospiceSønderjylland. At yde økonomisk støtte til uddannelse og udviklingsaktiviteter for medarbejderne ved HospiceSønderjylland, at yde økonomisk støtte til frivilligt arbejde i tilknytning til HospiceSønderjylland, at støtte HospiceSønderjylland ved indkøb af inventar, udsmykning m.v., som ikke kan anskaffes over den almindelige drift, at yde økonomisk støtte til diverse aktiviteter for patienterne på HospiceSønderjylland, at virke som “talerør” i forhold til diverse myndigheder. Støtteforeningen udfører sit arbejde i tæt dialog med hospice-chefen og den til enhver tid siddende hospice-bestyrelse.
Det økonomiske grundlag for støtteforeningens arbejde tilvejebringes ved indsamling af økonomiske midler, gennem private medlemskaber, ved støtte fra virksomheder og andre interreserede samt ved særlige indsamlingsaktiviteter. Støtteforeningens formål er således almen velgørende.

§ 2. Medlemskab
Medlemskab af støtteforeningen fås ved henvendelse til bestyrelsen og kan tegnes af enkeltpersoner ægtepar foreninger institutioner samt virksomheder. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen  og betales efter opkrævning. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer eller sekretær senest 31. december. Manglende betaling efter den 1. juli og en påmindelse vil medføre sletning af medlemskabet.

§ 3. Bestyrelsen
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 7, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende i den næste generalforsamling.  Det skal så vidt muligt i forbindelse med valg af bestyrelsmedlemmer tilstræbes, at disse vælges med en bred geografisk dækning fortrinsvis i det tidligere Sønderjyllands Amt. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, og medlemmerne kan genvælges. 3 medlemmer vælges i ulige år, 4 medlemmer vælges i lige år. Suppleanter, revisor samt revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år af gangen. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen,  vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. l tilfælde af stemmelighed  afgør formanden – i vedkommendes  fravær, næstformanden – stemmeudslaget. Der føres protokol over forhandlingerne  på bestyrelsesmøder.

§ 4. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut eller i sikre værdipapirer og bør så vidt muligt være rentebærende.Foreningens regnskab vil af hensyn tilligningslovens § 8A hvert år være at forelægge for SKAT.

§ 5. Generalforsamling
Den årlige generalforsamling skal afholdes inden 1april. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Medlemmerne indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden.

§ 6. Generalforsamlingens dagsorden
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for den af loven fastsatte grænse. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dagsorden til generalforsamlingen skal være:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab til godkendelse.
  • Budget til orientering.
  • Fastsættelse af kontingent.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Personvalg og øvrige afgørelser sker ved skriftlig afstemning, såfremt flertallet af de fremmødte medlemmer ønsker det. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.
Ved afstemninger gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, med undtagelse af ændringer af foreningens vedtægter og beslutning om foreningens opløsning jfr. §7 og §8.
Forslag der ønskes behandlet og afgjort på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til formanden for bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der tilkommer hvert medlem en stemme. De i § 2 nævnte virksomheder, foreninger og institutioner m.v. har hver kun en stemme. Ægtepar/samboende  der betaler kontingent som sådan har 2 stemmer.

§ 7. Lovændringer
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Opløsning
Til foreningens opløsning kræves at mindst halvdelen af samtlige foreningens medlemmer stemmer derfor. Er mindst halvdelen af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen- senest 30 dage efter- indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. fald foreningen opløses, tilfalder foreningens eventuelle midler HospiceSønderjylland, eller hvis et sådant ikke findes det nærmest liggende hospice.

§ 9. Tegning- hæftelse
Foreningen tegnes ved underskrift af 2 betyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Disse repræsenterer foreningen  udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Formanden kan give kassereren fuldmagt til selv at disponere over indeståendet på driftskontoen ved betalinger og overførsler.  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser  med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller dens bestyrelse nogen personlig hæftelse.