Generalforsamling torsdag den 28. oktober 2021 kl. 17.00.

Afholdt på HospiceSønderjylland, Ribelandevej 130, 6100 Haderslev

Dagens Program

1. Velkomst ved formand Jan Petersen
Jan bød velkommen. 25 deltagere

2. Mød tidligere seminarielektor Haderslev Jørn Buch, til et spændende
foredrag omkring hans personlige møde med Hospice.
Foredraget hedder ”Annus Horribilis – Mit møde med Hospice” Smuk
og rørende afsked med hustruen. Værdigt ophold med masser af
omsorg og nærvær. En stor gave at hun fik lov at dø på hospice.

3. Der serveres sandwich m.m. Støtteforeningen er vært.
Vi fik lækre sandwich, og snakken gik godt.

4 Generalforsamling
Forventet afslutning på generalforsamlingen kl. 20.00.

Evt. indkomne forslag kan ses på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen.

Referat fra den 25. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog tidligere formand for Støtteforeningen, Ole Østvig
Nissen, som blev valgt af de fremmødte i salen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning v/Jan Petersen.
Vedhæftet som bilag 1.
Spørgsmål:
Hvor mange medlemmer er der i Støtteforeningen: 1245.
Afklarende spørgsmål vedr. ambassadører for Støtteforeningen og hospicetanken:
Der har været planlagt møde i efteråret 2020, men grundet Corona blev det aflyst. Der arbejdes videre med planerne om et møde i foråret 2022. Der er ca. 10 personer, som er interesserede i at være ambassadører, men flere personer må gerne melde sig.
Hvor mange hospice er der i Danmark: 22.
Dækker de behovet: Svært at svare på. Jan forklarede lidt om hospicetanken, liggetider, m.m.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren.
Årsregnskab for årene 2019 og 2020 er begge trykt i HospiceNyt nr. 42, som er omdelt med posten 4 uger forud for generalforsamlingen.
Regnskabet for 2019 blev gennemgået og godkendt.
Vedrørende regnskabet for 2020 havde kassereren følgende kommentarer:
Kommunerne, som efter ansøgning har bevilliget § 18 midler til brug i året 2020 er blevet tilskrevet, at ikke alle midler har kunnet anvendes grundet Corona betinget reduktion i aktiviteterne for de frivillige. Alle kommuner har givet lov til, at de resterende beløb må overføres til og anvendes i 2021.
Støtteforeningens økonomiske bidrag til forskønnelse af udearealet omkring Hospice Sønderjylland med beplantning, flisegange og bænke blev taget af den kontante beholdning og ikke af opsparingen.
Spørgsmål:
Kursus for personalet: Ikke alle udbudte kurser til de ansatte kan betales af Hospice, hvorfor Støtteforeningen i henhold til dens vedtægter bidrager med økonomisk støtte til kurser til både frivillige og det ansatte personale på Hospice.
Regnskabet for 2020 blev godkendt.

Oplysning fra kassereren:
Hver gang Hospicenyt udsendes, kommer der en del blade retur grundet adresseflytning eller dødsfald. Medlemsskaren bliver derved mindre for hver gang Hospicenyt udkommer. Det er derfor vigtigt at melde adresseflytning.

Kassereren gennemgik budgettet for 2022 til orientering

Spørgsmål:
Er der noget på ønskelisten fremover?: Ikke for nuværende. Støtteforeningen får ønsker fra Hospice, som må være den udfarende anmoder.
Hospice Sønderjylland vil snart komme i besiddelse af en større pengebeløb i form af arvedonation. Denne vil formodentlig blive brugt til at kunne indkøbe nye hospitalssenge og sengeborde, som efterhånden er ved at være udtjente. I denne forbindelse vil Støtteforeningen kunne gå ind med økonomisk støtte ved behov.
Fastsættelse af kontingent for 2022
Den årlige takst er kr.100 for enlige og kr. 200 for ægtepar. For livstidsmedlemmer er taksten kr. 1200. For firmaer kr. 600 årligt.
Det er dyrt at sende bladet HospiceNyt ud og det koster med bogføringssystemet. Vi holder øje med udviklingen.
Kontingentet for 2022 blev foreslået uændret og vedtaget.
Det må på næste generalforsamling tages op, om der bliver behov for en stigning i kontingentet for 2023.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var hele bestyrelsen, da generalforsamlingen ikke blev gennemført i 2020 pga. Corona:
Jan Petersen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2023
John Erendal Jensen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Gitte Elmelund Mørch (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Jens Ole Koustrup (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Michael Mouritzen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Kirsten Christiansen (modtog ikke genvalg)
Forslag til bestyrelsesmedlem Leif Erbs Rasmussen blev valgt for perioden 2021 – 2023

6 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Ulla Jepsen (modtog ikke genvalg)
Laila Steenfat (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.
Forslag til suppleant Niels Vincent Andersen blev valgt for perioden 2021 – 2022.

7. Valg af revisor:
Finn Diderichsen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.
8. Valg af revisorsuppleant:
Johannes Hansen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Dirigenten Ole Østvig Nissen erklærede herefter generalforsamlingen for godkendt og
afsluttet i god ro og orden.

Formandens afslutning på mødet:
Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Kirsten Christiansen for de 2½ år, hun havde deltaget aktivt som sekretær i arbejdet i bestyrelsen og overrakte hende en gave til lejligheden.
Bestyrelsessuppleant Ulla Jepsen havde meldt afbud pga. sygdom.
Desuden takkedes Jørn Buch for foredraget, Ole Østvig Nissen for varetagelse af dirigentposten, Aksel Krogslund Olesen for musikakkompagnement, Preben Elmelund Mørch for Power Point visning af dagsorden og sange samt Finn Diedrichsen for revision af regnskaberne.
Formanden takkede til slut alle de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

Toftlund, den 28. oktober 2021
På bestyrelsens vegne
Kirsten Christiansen
(afgående sekretær)

 

Ole Østvig Nissen
Dirigent

Bilag 1.

Formandens beretning ved den 25. ordinære generalforsamling i Støttefore-ningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Velkommen til den 25. ordinære GF i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland.
Ifølge vedtægterne skulle den være afholdt senest i marts måned i år, men som I alle ved, har det ikke kunnet lade sig gøre før nu grundet restriktioner i forbindelse med Coronapandemien – for slet ikke at tale om den forrige GF i 2020, som aldrig blev til noget grundet nedlukningen i Danmark.
Støtteforeningens bestyrelse har dog af denne grund ikke ligget på den lade side.
I de forgangne år har vi i bestyrelsen haft mange spændende opgaver, men også udfordringer.
En af de ting, som vi hele tiden stræber efter at fremtidssikre anvendeligheden af, er vores hjemmeside. Den nye opsætning skaber mulighed for hurtigere og nemmere opdatering af nyheder og information om og fra Støtteforeningen. Man kan nu også via denne indmelde sig i Støtteforeningen, og der arbejdes i øjeblikket på, at man også kan redigere i sine data.
Midlerne til Støtteforeningens aktiviteter kommer dels fra jer, som er medlem, fra kommunernes § 18 midler, og dels fra donationer enten private eller via Ugens Buket.
Støtteforeningen har som de tidligere år økonomisk støttet møde- og kursusaktivitet for såvel personale som de frivillige. Dog har aktiviteterne grundet Corona været droslet kraftigt ned for de frivilliges vedkommende, men der er nu ved at komme fuld damp på kedlerne igen.
Af anskaffelser som er støttet kan nævnes 100 stk. male- og tegnebøger, 100 stk. børnebøger, en varmepumpe til orangeriet, sponsering af en stor gasgrill og som det helt store projekt – forskønnelse af udeområdet omkring Hospice med flisegange, nye bænke og beplantning af nye planter og træer.
Hos de blomsterhandlere, som har leveret blomster til Ugens Buket, har der igennem de senere år været indsamlingsbøsser til fordel for Støtteforeningen. Disse er nedtaget, eftersom brugen af disse kræver anmeldelse og betaling af et pengebeløb til Indsamlingsnævnet. I stedet beder vi om, at der støttes ved at indbetale til Ugens Buket eller på anden måde donere beløb til Støtteforeningen.
For at øge kendskabet til HospiceSønderjylland og Støtteforeningen har vi som de tidligere år deltaget i ”Kultur- og Idrætsnatten” i Sønderborg og ”Stafet for Livet” i Haderslev i 2019, men 2020 også i 2021 har det ikke været mulig.
Som et nyt tiltag vil vi forsøge at hverve personer, der vil være ambassadører for Hospicetanken og via disse personers netværk være med til at udbrede den, så interessen for vores arbejde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland øges.
Fra undertegnede skal lyde en stor tak til bestyrelsen for Hospice Sønderjylland for et godt samarbejde i de to forgange år, der er gået. Det har ikke været muligt at afholde fælles bestyrelsesmøder – af kendte grunde – men møderækken vil blive genoptaget til næste år, er jeg sikker på.
En stor tak fra mig skal lyde til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen for et godt og sagligt samarbejde i de forgangne år og til den skare af frivillige, som i det daglige gør en fantastisk og dedikeret indsats med deres hjælp på og for Hospice.

En sidste, men absolut ikke mindre tak skal gå til alle, som er medlem af Støttefore-ningen, til dem som støtter op om dens aktiviteter med donationer og til jer som i dag deltager i GF.

Jan Petersen
Formand