Generalforsamling støtteforeningen Hospice Sønderjylland den 25. marts 2024

Velkomst ved støtteforeningens formand Leif Erbs Rasmussen.

Herefter et indlæg ved Line Leth, Floras mor, kendt fra TV-udsendelsen om børnehospice Strandbakkehuset på Djursland.

Line fortalte medrivende og rørende om familiens liv under Floras sygdomsforløb og død. Flora var 5 år gammel da man fandt “ en trold “ – en hjernesvulst. Lina fortalte, suppleret med billeder og videoklip om familiens oplevelser, på godt og ondt, og hvordan de håndterede en uforståelig og ubærlig situation. Om hvordan de fik støtte af personalet på Skejby Sygehus, i Familiehuset, hvor de boede under behandlingerne, og på børnehospice, hvor Flora til sidst døde. Om betydningen af hospitalsklovnen Macaroni, der blev en kær ven, lige meget hvor Flora opholdt sig.

En stor tak til Line for at dele deres historie.

GENERALFORSAMLING

  1. Valg af dirigent. Forslag Carsten Moos, der modtog valget.
  2. Formandens beretning ved Leif Erbs Rasmussen
  3. Regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt med få kommentarer.

Orientering om budget 2024.

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning:

Personligt medlemskab         145 kr.

Husstands medlemskab.        290 kr.

Firma medlemskab.               1.000 kr.

Livslangt medlemskab.           1.600 kr. som engangsbeløb

Stigningen bliver fra 2025

  1. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

John Erendal modtager ikke genvalg

Gitte Elmelund Mørch modtager genvalg

Nina Birch Jensen modtager genvalg

Michael Mouritsen modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Rasmus Heisel som nyt bestyrelsesmedlem.

Valg af suppleanter

Leila Steenfat modtager genvalg

Niels Vincent Andersen modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Jens Laurids Andersen som suppleant.

Der er ikke andre kandidater. Alle er således valgt

  1. Valg af revisor. Finn Diederichsen modtager genvalg.
  2. Valg af revisor suppleant Johannes Hansen modtager genvalg.
  3. Evt. Ingen kommentarer

Formanden afsluttede og takkede for fremmødet og god ro og orden.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig.

Ref : NBJ