Referat af generalforsamling i Støtteforeningen den 28.03.2023 kl. 17.00

Mødested: Hospice Sønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev.

Deltagere:  Jan Petersen (JP); John Erendal Jensen (JEJ) Gitte Elmelund-Mørch (GEM), Michael Mouritzen (MM), Leif Erbs Rasmussen (LER), Laila Steenfat (LS) og Niels Vincent Andersen (NVA), René Jørgen Nielsen (RJN)

Afbud fra: Jens Ole Koustrup (JOK)

 

Formand Jan Petersen bød velkommen til generalforsamlingen.

Fællessang: ”Grøn er vårens hæk”.

Indlæg v/Johannes Gjesing, præst i Gram og Fole.

Fællessang: ”Kom, maj, du søde, milde!”.

Foreningen var vært ved et let traktement.

 

Generalforsamling

Pkt 1.             velkomst og valg af dirigent.

                      Forsamlingen valgte Ole Østvig Nielsen til dirigent.

Pkt. 2.            Formandens beretning.

                     

                      ”Velkommen til den 27. ordinære GF i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland.

Siden sidste GF i marts måned 2022 er anvendeligheden af vores hjemmeside styrket. Den nye opsætning skaber mulighed for hurtigere og nemmere opdatering af nyheder og information om og fra Støtteforeningen. Man kan indmelde sig i Støtteforeningen og samtidig indbetale kontingent. Man kan rette i sine kontaktoplysninger, og her er det vigtigt også at tilføje eller rette sin mailadresse. Hvis ikke man kan så meget med en computer, er det også muligt at kontakte formanden eller kassereren telefonisk. Det er nu også muligt at se HospiceNyt elektronisk på Støtteforeningens hjemmeside.

For nuværende er vi cirka 1150 medlemmer i Støtteforeningen.

Indbetaling af beløb til Ugens Buket kan foretages via MobilePay på 74 97 91 eller på vanlig måde via netbank.

Der er oprettet en Facebook profil for Støtteforeningen, så der derigennem også kan formidles nyheder og informative meddelelser.

Midlerne til Støtteforeningens aktiviteter kommer dels fra jer, som er medlemmer og betaler kontingent, fra kommunernes § 18 midler til anvendelse til det frivillige arbejde, og dels fra donationer enten private eller via Ugens Buket.

I 2022 har Støtteforeningen modtaget donationer for knapt 80.000 kroner, § 18 – midler fra kommuner på 34.000 kroner og godt 12.000 kroner til Ugens Buket.

Støtteforeningen støtter fortsat med økonomiske midler til møde- og kursusaktivitet for såvel personale som de frivillige samt projekter på Hospice, som ligger udenfor de planlagte budgetmæssige områder.

For at øge kendskabet til Hospice Sønderjylland og Støtteforeningen deltog vi sidste år som i de tidligere år i ”Kultur- og Idrætsnatten” i Sønderborg den 19. august, og som noget nyt deltog vi for første gang ved ”Oldtimerløbet” i Gråsten den 28. maj, samt som tidligere år ved ”Stafet for Livet” i Haderslev i den 10. september.

For at øge netværket med personer, som vil virke som ambassadører for hospice-tanken, har der været afholdt ét møde i april måned sidste år. Flere personer var inviteret, men kun fem havde mulighed for at deltage. Det var et positivt møde, men vi må erkende, at der skal flere til for at udbrede det vigtige budskab.

Ved det årlige fællesmøde mellem bestyrelserne for Hospice Sønderjylland og Støtte-foreningen i oktober måned blev det endnu en gang bekræftet, at det gode samarbej-de trives i bedste velgående.

Som noget nyt har Støtteforeningen taget initiativ til at iværksætte et projekt, der ind-befatter produktionen af tre videoer af en varighed på 2-3 minutter omhandlende Støtteforeningen, de frivillige og Hospice Sønderjylland til udsendelse på mange kommuners medieplatforme og på Støtteforeningens Facebook side.

En stor tak skal gå til alle, som er medlem af Støtteforeningen, til dem som støtter op om dens aktiviteter med donationer og til jer, som i dag deltager i GF.

Fra undertegnede skal også lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne i Støtte-foreningen for et godt, initiativrigt og sagligt samarbejde; ligeledes en tak til bestyrelsen på Hospice for et godt samarbejde og en stor tak til den skare af frivillige, som i det daglige gør en fantastisk og dedikeret indsats med deres hjælp på og for Hospice.

Til allersidst vil jeg slutte af med at sige tak for mig. Jeg blev valgt ind som suppleant i marts 2014 og har gradvist avanceret fra menigt medlem over næstformand til formand siden marts 2018. Det har været 9 yderst berigende år, hvor min indsigt trods min lægefaglige baggrund er blevet øget på mange områder.

Det har været en spændende og lærerig periode, hvor der er sat mange initiativer i værk, og som er lykkedes på den elektroniske front med Støtteforeningens hjemme-side, elektronisk HospiceNyt, indmeldelse via hjemmesiden og MobilePay til Ugens Buket og som sidste skrig på stammen vores Facebook side. Jeg håber, at udviklingen fortsætter i positiv retning for Støtteforeningen.

Jeg har valgt at takke af i bestyrelsen, idet jeg er af den mening, at der med mellem-rum skal tilføres nye kræfter og nye synsvinkler for at fremme den positive proces med nye ideer og initiativer. Beslutningen er også taget, fordi jeg har fået til opdrag at påtage mig andre interessante opgaver, som jeg nu vil forsøge at varetage på bedste vis. Held og lykke skal lyde til den kommende bestyrelse i Støtteforeningen.

 

Jan Petersen

Formand”

 

Pkt. 3                Regnskab

                          Regnskabet blev, med enkelte opklarende spørgsmål, godkendt.

 

Pkt. 3a.            Budget

                          Budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 3b.            Kontingent

                          Uændret kontingentsats blev godkendt.

 

Pkt. 4.              Indkomne forslag

                          Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. 5.              Valg af bestyrelsesmedlemmer

                          På valg var:

Jan Petersen (modtager ikke genvalg)

René Nielsen (modtager ikke genvalg)

Leif Erbs Rasmussen (modtager genvalg)

Jens Ole Koustup (Ønsker at udtræde af helbredsmæssige årsager)

 

Valgt blev:

Leif Erbs Rasmussen

Else Petersen

Susan Rehfeldt

Nina Birch Jensen (for 1 år)

 

Pkt. 6.              Valg af bestyrelsessuppleanter

                          Der var genvalg til:

Laila Steenfat

Niels Vincent Andersen

 

Pkt. 7.              Valg af revisor

                          Der var genvalg til:

Finn Diederichsen

 

Pkt. 8.              Valg af revisorsuppleant

Der var genvalg af:

Johannes Hansen

 

Pkt. 9.              Eventuelt

                          En stor tak til foreningen fra chefen for HospiceSønderjylland.

En stor tak fra næstformanden, på vegne af bestyrelsen, til Jan Petersen

Tak til dirigent, revisor, revisorsuppleant, Preben samt Aksel musik

 

Fællessang:     ”Livstræet”.                              

 

Haderslev, den 31. marts 2023

p.f. v. Michael Mouritzen