Generalforsamlingens dagsorden 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog tidligere formand for Støtteforeningen, Ole Østvig

Nissen, som blev valgt af de fremmødte i salen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning v/Jan Petersen.

Vedhæftet som bilag 1.

Efter fremlæggelsen af formandens beretning udtrykte hospicechefen Sigrid Wemme-lund en stor tak for den gode støtte fra og samarbejde med Støtteforeningen.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren.

Regnskabet for 2021 blev gennemgået og godkendt.

·         Kassereren gennemgik budgettet for 2022 til orientering

·         Fastsættelse af kontingentet for 2023 blev vedtaget med følgende staser:

 

Enkeltmedlemmer kr.   125,-

Par                           kr.   250,-

Firma                       kr.   850,-

Livsvarigt                 kr.1.500,-

4. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende valgbare blev genvalgt:

John Erendal Jensen for perioden 2022 – 2024

Gitte Elmelund Mørch for perioden 2022 – 2024

Jens Ole Koustrup for perioden 2022 – 2024

Michael Mouritzen for perioden 2022 – 2024

6 Valg til suppleanter i bestyrelsen: Følgende valgbare blev genvalgt:

Laila Steenfat for perioden 2022 – 2023

 Niels Vincent Andersen for perioden 2022 – 2023

7. Valg af revisor:

Finn Diderichsen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

8. Valg af revisorsuppleant:  

Johannes Hansen blev genvalgt for perioden 2022 – 2023.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Dirigenten Ole Østvig Nissen erklærede herefter generalforsamlingen for godkendt og

afsluttet i god ro og orden.

Formandens afslutning på mødet:

Formanden overrakte en erkendtlighed til Ole Østvig Nissen for varetagelse af dirigentposten, Aksel Krogslund Olesen for musikakkompagnement, Preben Elmelund Mørch for Power Point visning af dagsorden og sange samt Finn Diedrichsen og Johannes Hansen for revision af regnskaberne.

Formanden takkede til slut alle de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

 Haderslev, den 18. april 2022

  På bestyrelsens vegne

  Michael Mouritzen

 (sekretær)

 

 Ole Østvig Nissen

  Dirigent