Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 17.00

Dagens Program

17:00  – Velkomst ved formand Jan Petersen

17:10  – Forfatter og foredragsholder Stine Buje er blevet en toneangivende person, når talen falder på livet og døden. Vi ser frem til hendes indlæg ”Livet er nu”.

18:10  – Der serveres sandwich m.m., Støtteforeningen er vært

18:45 – Generalforsamling

20:00  – Forventet afslutning på generalforsamlingen

Evt. indkomne forslag kan ses på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren

3a. Budget til orientering

3b. Fastsættelse af kontingent for 2023

4. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2022

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

  • John Erendal Jensen (modtager genvalg)
  • Gitte Elmelund Mørch (modtager genvalg)
  • Jens Ole Koustrup (modtager genvalg)
  • Michael Mouritzen (modtager genvalg)

6 Valg af suppleanter

  • Laila Steenfat (modtager genvalg)
  • Niels Vincent Andersen (modtager genvalg)

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt – Herunder afslutning ved formanden/dirigenten

Haderslev, den 12. januar 2022/ på bestyrelsens vegne Jan Petersen

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 17.002022-03-29T08:31:06+02:00

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Mødested: HospiceSønderjylland, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Til stede var:  Jan Petersen (JP); Gitte Elmelund-Mørch (GEM), John Erendal Jensen (JEJ), Jens Ole Koustrup (JOK), Michael Mouritzen (MM) og René Jørgen Nielsen (RJN), Leif Erbs Rasmussen (LER) samt suppleant Niels Vincent Andersen (NVA).

Afbud: Suppleant Laila Steenfat (LS).

Pkt. 1.   Velkomst

Jan Petersen bød velkommen til Leif Erbs Rasmussen som nyt medlem i bestyrelsen og Niels Vincent Andersen som ny suppleant i bestyrelsen.

Pkt. 2.    Konstituering og fordeling af funktioner:

Jan Petersen blev foreslået og genvalgt som formand.

John Erendal Jensen blev foreslået og genvalgt som næstformand.

Michael Mouritzen blev foreslået og valgt til sekretær. Funktionen omfatter mødeindkaldelse med dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne samt bestilling af mødelokale og forplejning til møderne.

René Jørgen Nielsen blev foreslået og genvalgt til kasserer.

Jens Ole Koustrup blev foreslået og genvalgt til at varetage funktionen som tovholder på ansøgninger af § 18 midler hos kommunerne, etc.

Gitte Elmelund Mørch blev foreslået og genvalgt til at varetage funktionen af Støtteforeningens hjemmeside i samarbejde med Laila Steenfat samt redaktionel bearbejdning af HospiceNyt i samarbejde med Laila Steenfat, Jan Petersen og Haderslev Stifts bogtrykkeri.

Leif Erbs Rasmussen og Niels Vincent Andersen varetager ved behov ad hoc funktioner.

Pkt. 3.    Nye mødedatoer til afholdelse på Hospice Sønderjylland:

Tirsdag, den 30. november 2021 kl. 17.00.

Torsdag, den 27. januar 2022 kl.17.00.

Tirsdag, den 22. februar 2022 kl. 17.00.

Torsdag, den 31. marts 2022 kl. 17.00 – Den 26. ordinære generalforsamling

Haderslev, den 29. oktober 2021

Jan Petersen

Formand

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.2022-01-28T13:55:16+01:00

Referat fra generalforsamling torsdag den 28. oktober 2021

 

Generalforsamling torsdag den 28. oktober 2021 kl. 17.00.

Afholdt på HospiceSønderjylland, Ribelandevej 130, 6100 Haderslev

Dagens Program

1. Velkomst ved formand Jan Petersen
Jan bød velkommen. 25 deltagere

2. Mød tidligere seminarielektor Haderslev Jørn Buch, til et spændende
foredrag omkring hans personlige møde med Hospice.
Foredraget hedder ”Annus Horribilis – Mit møde med Hospice” Smuk
og rørende afsked med hustruen. Værdigt ophold med masser af
omsorg og nærvær. En stor gave at hun fik lov at dø på hospice.

3. Der serveres sandwich m.m. Støtteforeningen er vært.
Vi fik lækre sandwich, og snakken gik godt.

4 Generalforsamling
Forventet afslutning på generalforsamlingen kl. 20.00.

Evt. indkomne forslag kan ses på foreningens hjemmeside umiddelbart inden generalforsamlingen.

Referat fra den 25. ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog tidligere formand for Støtteforeningen, Ole Østvig
Nissen, som blev valgt af de fremmødte i salen og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Formandens beretning v/Jan Petersen.
Vedhæftet som bilag 1.
Spørgsmål:
Hvor mange medlemmer er der i Støtteforeningen: 1245.
Afklarende spørgsmål vedr. ambassadører for Støtteforeningen og hospicetanken:
Der har været planlagt møde i efteråret 2020, men grundet Corona blev det aflyst. Der arbejdes videre med planerne om et møde i foråret 2022. Der er ca. 10 personer, som er interesserede i at være ambassadører, men flere personer må gerne melde sig.
Hvor mange hospice er der i Danmark: 22.
Dækker de behovet: Svært at svare på. Jan forklarede lidt om hospicetanken, liggetider, m.m.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab til godkendelse v/kassereren.
Årsregnskab for årene 2019 og 2020 er begge trykt i HospiceNyt nr. 42, som er omdelt med posten 4 uger forud for generalforsamlingen.
Regnskabet for 2019 blev gennemgået og godkendt.
Vedrørende regnskabet for 2020 havde kassereren følgende kommentarer:
Kommunerne, som efter ansøgning har bevilliget § 18 midler til brug i året 2020 er blevet tilskrevet, at ikke alle midler har kunnet anvendes grundet Corona betinget reduktion i aktiviteterne for de frivillige. Alle kommuner har givet lov til, at de resterende beløb må overføres til og anvendes i 2021.
Støtteforeningens økonomiske bidrag til forskønnelse af udearealet omkring Hospice Sønderjylland med beplantning, flisegange og bænke blev taget af den kontante beholdning og ikke af opsparingen.
Spørgsmål:
Kursus for personalet: Ikke alle udbudte kurser til de ansatte kan betales af Hospice, hvorfor Støtteforeningen i henhold til dens vedtægter bidrager med økonomisk støtte til kurser til både frivillige og det ansatte personale på Hospice.
Regnskabet for 2020 blev godkendt.

Oplysning fra kassereren:
Hver gang Hospicenyt udsendes, kommer der en del blade retur grundet adresseflytning eller dødsfald. Medlemsskaren bliver derved mindre for hver gang Hospicenyt udkommer. Det er derfor vigtigt at melde adresseflytning.

Kassereren gennemgik budgettet for 2022 til orientering

Spørgsmål:
Er der noget på ønskelisten fremover?: Ikke for nuværende. Støtteforeningen får ønsker fra Hospice, som må være den udfarende anmoder.
Hospice Sønderjylland vil snart komme i besiddelse af en større pengebeløb i form af arvedonation. Denne vil formodentlig blive brugt til at kunne indkøbe nye hospitalssenge og sengeborde, som efterhånden er ved at være udtjente. I denne forbindelse vil Støtteforeningen kunne gå ind med økonomisk støtte ved behov.
Fastsættelse af kontingent for 2022
Den årlige takst er kr.100 for enlige og kr. 200 for ægtepar. For livstidsmedlemmer er taksten kr. 1200. For firmaer kr. 600 årligt.
Det er dyrt at sende bladet HospiceNyt ud og det koster med bogføringssystemet. Vi holder øje med udviklingen.
Kontingentet for 2022 blev foreslået uændret og vedtaget.
Det må på næste generalforsamling tages op, om der bliver behov for en stigning i kontingentet for 2023.

4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var hele bestyrelsen, da generalforsamlingen ikke blev gennemført i 2020 pga. Corona:
Jan Petersen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2023
John Erendal Jensen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Gitte Elmelund Mørch (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Jens Ole Koustrup (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Michael Mouritzen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2020 – 2022
Kirsten Christiansen (modtog ikke genvalg)
Forslag til bestyrelsesmedlem Leif Erbs Rasmussen blev valgt for perioden 2021 – 2023

6 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Ulla Jepsen (modtog ikke genvalg)
Laila Steenfat (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.
Forslag til suppleant Niels Vincent Andersen blev valgt for perioden 2021 – 2022.

7. Valg af revisor:
Finn Diderichsen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.
8. Valg af revisorsuppleant:
Johannes Hansen (modtager genvalg) blev genvalgt for perioden 2021 – 2022.

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Dirigenten Ole Østvig Nissen erklærede herefter generalforsamlingen for godkendt og
afsluttet i god ro og orden.

Formandens afslutning på mødet:
Formanden takkede det afgående bestyrelsesmedlem Kirsten Christiansen for de 2½ år, hun havde deltaget aktivt som sekretær i arbejdet i bestyrelsen og overrakte hende en gave til lejligheden.
Bestyrelsessuppleant Ulla Jepsen havde meldt afbud pga. sygdom.
Desuden takkedes Jørn Buch for foredraget, Ole Østvig Nissen for varetagelse af dirigentposten, Aksel Krogslund Olesen for musikakkompagnement, Preben Elmelund Mørch for Power Point visning af dagsorden og sange samt Finn Diedrichsen for revision af regnskaberne.
Formanden takkede til slut alle de fremmødte for deres deltagelse i generalforsamlingen.

Toftlund, den 28. oktober 2021
På bestyrelsens vegne
Kirsten Christiansen
(afgående sekretær)

 

Ole Østvig Nissen
Dirigent

Bilag 1.

Formandens beretning ved den 25. ordinære generalforsamling i Støttefore-ningen for HospiceSønderjylland den 28. oktober 2021.

Velkommen til den 25. ordinære GF i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland.
Ifølge vedtægterne skulle den være afholdt senest i marts måned i år, men som I alle ved, har det ikke kunnet lade sig gøre før nu grundet restriktioner i forbindelse med Coronapandemien – for slet ikke at tale om den forrige GF i 2020, som aldrig blev til noget grundet nedlukningen i Danmark.
Støtteforeningens bestyrelse har dog af denne grund ikke ligget på den lade side.
I de forgangne år har vi i bestyrelsen haft mange spændende opgaver, men også udfordringer.
En af de ting, som vi hele tiden stræber efter at fremtidssikre anvendeligheden af, er vores hjemmeside. Den nye opsætning skaber mulighed for hurtigere og nemmere opdatering af nyheder og information om og fra Støtteforeningen. Man kan nu også via denne indmelde sig i Støtteforeningen, og der arbejdes i øjeblikket på, at man også kan redigere i sine data.
Midlerne til Støtteforeningens aktiviteter kommer dels fra jer, som er medlem, fra kommunernes § 18 midler, og dels fra donationer enten private eller via Ugens Buket.
Støtteforeningen har som de tidligere år økonomisk støttet møde- og kursusaktivitet for såvel personale som de frivillige. Dog har aktiviteterne grundet Corona været droslet kraftigt ned for de frivilliges vedkommende, men der er nu ved at komme fuld damp på kedlerne igen.
Af anskaffelser som er støttet kan nævnes 100 stk. male- og tegnebøger, 100 stk. børnebøger, en varmepumpe til orangeriet, sponsering af en stor gasgrill og som det helt store projekt – forskønnelse af udeområdet omkring Hospice med flisegange, nye bænke og beplantning af nye planter og træer.
Hos de blomsterhandlere, som har leveret blomster til Ugens Buket, har der igennem de senere år været indsamlingsbøsser til fordel for Støtteforeningen. Disse er nedtaget, eftersom brugen af disse kræver anmeldelse og betaling af et pengebeløb til Indsamlingsnævnet. I stedet beder vi om, at der støttes ved at indbetale til Ugens Buket eller på anden måde donere beløb til Støtteforeningen.
For at øge kendskabet til HospiceSønderjylland og Støtteforeningen har vi som de tidligere år deltaget i ”Kultur- og Idrætsnatten” i Sønderborg og ”Stafet for Livet” i Haderslev i 2019, men 2020 også i 2021 har det ikke været mulig.
Som et nyt tiltag vil vi forsøge at hverve personer, der vil være ambassadører for Hospicetanken og via disse personers netværk være med til at udbrede den, så interessen for vores arbejde i Støtteforeningen for HospiceSønderjylland øges.
Fra undertegnede skal lyde en stor tak til bestyrelsen for Hospice Sønderjylland for et godt samarbejde i de to forgange år, der er gået. Det har ikke været muligt at afholde fælles bestyrelsesmøder – af kendte grunde – men møderækken vil blive genoptaget til næste år, er jeg sikker på.
En stor tak fra mig skal lyde til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen for et godt og sagligt samarbejde i de forgangne år og til den skare af frivillige, som i det daglige gør en fantastisk og dedikeret indsats med deres hjælp på og for Hospice.

En sidste, men absolut ikke mindre tak skal gå til alle, som er medlem af Støttefore-ningen, til dem som støtter op om dens aktiviteter med donationer og til jer som i dag deltager i GF.

Jan Petersen
Formand

Referat fra generalforsamling torsdag den 28. oktober 20212021-10-31T06:57:25+01:00

Nyt medlem af bestyrelsen – Leif Erbs Rasmussen

Leif Erbs Rasmussen:

Født: 14.11.1950 i Haderslev
Gift med Elsebeth – har 3 voksne sønner og flere børnebørn!
Handelsuddannet / Herreekvipering / Dekoratør + Merkonom i Markedsføring!
Interesser: Foto – musik – sport – familien – humanitært arbejde og meget mere….
Pensioneret siden 2014. Nu aktiv udenfor arbejdsmarkedet!
Medlem af Lions i 15 år / Været bl.a. Sekretær og Præsident + Formand for flere udvalg bl.a. PR.
Frivillig på Hospice i ca. 3 år / 2019 marts.
Stoppede i Lions fordi jeg gerne ville være frivillig på Hospice og være med til at gøre en forskel,
for andre, sammen med andre!
Det har jeg ikke fortrudt, selvom det sidste 1½ år har været ”underlige” på grund af Covid 19,
så har jeg været én af dem, der har været heldig, at få lov til at komme en gang imellem og deltage
i husets arbejde på trods af epidemien.

Har tidligere haft berørings flade med Hospice via Lions, idet Lions i sin tid donerede flygelet dertil!
Desuden har jeg også et par gange været på besøg for at overrække andre donationer!
Fik der igennem et lille indblik i stedets betydning og min lyst til selv at være med voksede!
Har tidligere haft berørings flade med Hospice via Lions, idet Lions i sin tid donerede flygelet dertil!
Desuden har jeg også et par gange været på besøg for at overrække andre donationer!
Fik der igennem et lille indblik i stedets betydning og min lyst til selv at være med voksede!
Grunden til at jeg sagde ja, til evt. at indtræde i bestyrelsen for Støtteforeningen, var for det første,
at jeg blev ringet op og spurgt om det ikke var noget for mig og da jeg ikke på stående fod kunne finde
gode modargumenter, takkede jeg ja, hvis det altså skulle blive aktuelt på et tidspunkt!
….og for det andet så har jeg lidt svært ved at sige nej, til et vigtigt, humanitært stykke arbejde!
I øvrigt tak til Støtteforeningen for at bakke op om vi Frivilliges arbejde!
Det betyder så meget at I anerkender vores ydmyge hjælp med jeres betænksomhed!
Det giver lyst til at fortsætte og I viser at vores arbejde ikke er forgæves, men værdsat! TAK!

Nyt medlem af bestyrelsen – Leif Erbs Rasmussen2021-10-31T14:42:21+01:00

Ny suppleant til bestyrelsen – Niels Vincent Andersen

Niels Vincent Andersen er 58 år, bosiddende i Haderslev.

Far til 25 årige Julie Vincent Andersen, der har læst sociologi og kulturforståelse på universitetet i Esbjerg (SDU).

Og efterfølgende taget en kandidat på Roskilde universitet (RUC).

Han er oprindelig udlært butiksslagter ved slagter Vollstedt og arbejdede siden som slagtermester i Superbrugsen i Vamdrup.

Senere fik han job hos Danish Crown i Rødding.

Da det lukkede besluttede han sig til at få en lederuddannelse.

Startede med en merkonomuddannelse ved IBC.

Og har siden afsluttet en Akademiuddannelse i ledelse ved IBA

Niels Vincent Andersen har siden 2015 arbejdet som kvalitet- og fødevarekontrollør ved Gråsten Fjerkræ.

Han blev valgt til formand for organisationsbestyrelsen for HAB på den ekstraordinære generalforsamling i marts 2017.

Ny suppleant til bestyrelsen – Niels Vincent Andersen2021-10-31T06:41:01+01:00

Generalforsamling 2021

Den 28. oktober 2021 kl. 17.00 afholder Støtteforeningen generalforsamling på Hospice i Haderslev.

Det er ekstraordinært at den ordinære generalforsamling afholdes i oktober, men efter aflysninger både i 2020 og 2021 pga. Corona, er det nødvendigt.

Det vil glæde os hvis du vil deltage, og husk denne gang at melde dig til. Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen bedes foretaget senest den 19. oktober 2021 til: Formanden for Støtteforeningen, Jan Petersen på e-mail: formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk) eller mobil: 29 87 90 00. (mandag eller tirsdag mellem kl. 17-19).

Generalforsamling 20212021-09-22T12:51:21+02:00

Påsken er veloverstået, og vi har igen i år været på hospice med påskegaver.

Torsdag den 25. marts, var Ulla Jepsen og Gitte Elmelund Mørch på Hospice for at aflevere påskedekorationer til de 12 stuer, en gave som Sigrid Wemmelund tog imod med stor glæde.

Vi havde også påskeæg med til de ansatte, en påskønnelse for deres store indsats, som Sigrid Wemmelund senere delte ud.

Lis Gosvig, som er frivilligkoordinator på hospice, fik påskeæg til de frivillige, også dette var en påskønnelse for en stor og flot indsats.

Påsken er veloverstået, og vi har igen i år været på hospice med påskegaver.2021-04-11T13:32:45+02:00

De bedste ønsker for 2021

Et nyt år er begyndt, og det er tid at tage afsked med 2020 og byde 2021 velkomment.

Ikke meget blev som vi forventede i 2020. I løbet af året lærte vi vel allermest, at vi står stærkest, når vi står sammen. De mange restriktioner, der kom til at fylde vores hverdag, krævede af og til kreativ tænkning. Støtteforeningen for HospiceSønderjylland måtte på linje med mange andre foreninger aflyse de fleste planlagte arrangementer. Men hvor der er vilje, er der vej, så vi brugte i stedet vores kræfter på at støtte op om initiativer, der kan lette livet for husets beboere, også i en tid med Corona. Det resulterede blandt andet i et fint nyt udendørsområde med fine havebænke, flisebelægning og beplantning. Dette og meget andet kan du læse mere om i vores HospiceNyt.

Og til sidst en opfordring: Medlemmerne af Støtteforeningen for HospiceSønderjylland er en mangfoldig gruppe. Alle har de det til fælles, at de ønsker at være noget for nogen. Mange synes ikke, det er noget særligt. Men det ER noget særligt! Hvis du eller en af dine bekendte skulle være interesseret i at blive medlem, må du endelig kontakte os. Jo flere medlemmer vi er, jo større forskel kan vi gøre.

Foran os ligger et nyt år med alt hvad det bringer af refleksion, ønsker og håb. Lad os gå ind i det sammen. Vi i bestyrelsen ønsker jer alle et godt og lykkebringende 2021.

På bestyrelsens vegne,

Jan Petersen

Formand

De bedste ønsker for 20212021-01-29T20:36:21+01:00

Bestyrelsen ønsker glædelig jul!

Kalenderen fortæller os, at jul og nytår er lige om hjørnet, Vi kan snart sige farvel til 2020 – det år, hvor hele verden lærte ordene Covid 19 og pandemi at kende.

Corona situationen har været en stor udfordring for os alle; vi kan ikke bare mødes som vi plejer og de frivillige på Hospice Sønderjylland kan ikke, som tidligere, mødes til velfortjent julehygge.

Heldigvis er der mange kreative og dygtige mennesker på Hospice, og nogle har fundet på en god og brugbar løsning.

De frivillige har fået mulighed for at hente en julemiddag og tage den med hjem – og samtidig får de udleveret en julehilsen fra støtteforeningens bestyrelse, med tak for året der er gået.

Bestyrelsen siger tak til alle for bidrag, medlemskab og opbakning i et turbulent år.

Hver en tanke, hvert et bidrag og ikke mindst hvert et medlemskab af støtteforeningen gør en stor forskel, og vi kan være stolte over vores støtte i den vigtige sag, som et Hospice er.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul!2021-01-01T16:24:55+01:00

Vore medlemmer er en vigtig ressource

En af bestyrelsens fornemste opgaver er at vedligeholde og opretholde en god skare af medlemmer. Vi har i et par måneder arbejdet på et projekt, hvor vi vil synliggøre os selv, og på den måde forsøge at hverve nye medlemmer.

 

Uden medlemmernes støtte og kontingent, ville vi ikke være i stand til at hjælpe Hospice Sønderjylland som vi gør i dag.

Kontingentet er på kr. 100.- årligt, det lyder ikke af meget, men når vi er mange, bliver de til en stor pose penge vi kan donere.

Vores økonomiske råderum, tilgodeser patienter, sygeplejersker, køkkenet og de frivillige, alle personalegrupper på Hospice Sønderjylland kan søge om støtte.

Det er ikke altid nemt at få nye medlemmer i en støtteforening for et hospice. Mange synes det er sorgfuldt at tænke på og tale om hospice. Det er det også, men vi ved, at det nytter, at man på Hospicer gør en uvurderlig forskel.

Her i tiden med Corona, har bestyrelsen for Hospice Sønderjylland været udelukket fra mange aktiviteter, men det betyder ikke at vi ikke har arbejdet for sagen hver for sig.

Jeg kan kort nævne, at arbejdet med at finde ambassadører ser ud til at bære frugt, men mere herom senere.

Som nævnt tidligere i artiklen, har vi også støttet Anne og pigerne i køkkenet når de har haft behov for f.eks. maskiner til at lette deres hverdag. Den sidste store investering, er en robotblender der kan blende maden til patienterne, og Anne stråler når hun fortæller hvor meget godt der kan laves til patienterne med den maskine.

Vi har valgt at bruge Anne og køkkenets behov i vores nye kampagne, som ganske kort går ud på at lave en udstilling med plakater og oplysninger om medlemskab af støtteforeningen.

Vi vil udstille i tomme butiksvinduer i flere byer for at synliggøre os selv.

Vi vil vise hvem vi er, og hvordan kontingentet på 100.- kr.  blandt mange andre ting bliver brugt.

HUSK, KÆRE MEDLEMMER, I MÅ MEGET GERNE BIDRAGE MED AT SKAFFE NYE MEDLEMMER, I ER GODE AMBASSADØRER FOR SAGEN, OG VI VIL VÆRE MEGET TAKNEMMLIGE FOR HVERT ET MEDLEM VI FÅR.

 

Med venlig hilsen

Gitte Elmelund Mørch

Vore medlemmer er en vigtig ressource2020-12-13T17:59:38+01:00
Go to Top